CV hướng dẫn thi liên môn THCS năm học 2013-2014

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hồng Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:59' 24-09-2013
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người

UBND HUYỆN PHÙ NINH
PHÒNG GD&ĐT
Số: 302/CV-PGD
V/v: Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi
Dạy học theo chủ đề tích hợp.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phù Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2013


Kính gửi: Các trường Trung học cơ sở trong toàn huyện.

Thực hiện Văn bản 1175/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 01/8/2013 về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Phù Ninh hướng dẫn tổ chức 02 cuộc thi này như sau:
I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
1. Mục đích của Cuộc thi
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
2. Đối tượng dự thi: Học sinh trung học cơ sở (THCS).
3. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.
4. Đon vị dự thi:
- Đối với Cuộc thi cấp huyện: Mỗi trường THCS là một đơn vị dự thi.
- Đối với Cuộc thi cấp tỉnh: Mỗi phòng GD&ĐT là một đơn vị dự thi.
5. Hồ sơ dự thi cấp huyện
5.1. Hồ sơ dự thi của trường:
- Báo cáo tổ chức Cuộc thi cấp trường;
- Quyết đinh chọn cử các bài tham dự Cuộc thi cấp huyện;
- Danh sách các bài dự thi, hồ sơ dự thi của học sinh;
- Gửi qua hộp thư điện tử hoặc qua USB File chứa dữ liệu tất cả các bài của trường tham dự Cuộc thi cấp huyện, mỗi hồ sơ của 01 học sinh là một thư mục riêng.

5.2. Hồ sơ dự thi của học sinh:
- Bài viết dự thi (3 bản, đóng bìa, viết theo phụ lục I);
- Gửi qua hộp thư điện tử hoặc qua USB File chứa bài dự thi.
6. Tổ chức Cuộc thi
- Phòng GD&ĐT phát động Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học” cấp huyện tới các tất cả các trường THCS trong huyện; Các trường THCS phát động Cuộc thi cấp trường tới toàn thể học sinh thuộc đơn vị.
- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi.
- Các trường THCS tổ chức cuộc thi cấp trường, nhận bài dự thi của học sinh, chấm thi, xếp giải, công bố kết quả và phát phần thưởng cho học sinh đạt giải; chọn cử 2 – 3 bài (đối với các trường đăng ký thi đua Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh); chọn cử ít nhất 1 - 2 bài (đối với mỗi trường THCS còn lại) đạt kết quả cao nhất cùng hồ sơ dự thi gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/01/2014 để tham dự Cuộc thi cấp huyện.
- Phòng GD&ĐT thành lập Ban giám khảo Cuộc thi cấp huyện, tổ chức chấm thi, lựa chọn, xếp giải, công bố kết quả của Cuộc thi cấp huyện. Trên cơ sở kết quả Cuộc thi cấp huyện, Phòng GD&ĐT lựa chọn những bài thi đạt giải cao tham dự Cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức vào đầu tháng 2 năm 2014.
 7. Tiêu chí chấm thi
- Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.
- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống;
- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng